PROGRÁMMA


7.9. TAITYÖAATTO - PREPARTY VALSAS

Valsa (Metsätalo, Hallituskatu 22) dmu 15 - 19 / 15€ | Wiljami dmu 20:30 / 7€

Valsa

Studio KuKa: Dáidagiid ija ruohta (pe 7.9.) oahpásmuvvanfálaldat Valsas: Guovtti govvejeaddji Studio KuKa váldá lášmes photobooth -govaid. Várre 15e lubmii ja boađe ráidui vuoru vuordit válddihit digigova okta dahje skihpáriin dmu 15-19!

Riimmuid dulkon: Irma Mäki dahká riibmogeađgedulkomat buohkaide, geat háliidit dmu 16 - 19. Dulkomat dahkkojit boahtinortnegis. Okta oassi s. 10 – 15 min, nuvttá, ráhkkan vuordit ráiddus!

Vejolaš oaidnit maiddái ođasmuvvan Galleria Värinä vuosttas bovdenčájáhus ALUSTA, mii buktá ovdan boares ja ođđa dahkkiid, dálá dáidaga máŋggabealat bohtosat. Čájáhusa rahpandilálašvuođat leat ovdal Roavvenjárgga vahkku 1.9. dmu 18.

Wiljami

Taityöruohtta: Kulttuuriyhdistys Valsa ry ovttasbarggus Wiljami Alternativein bovde Rollobeibeid festet Taityöaattoa. Feasttas uojaha fiinna uoja ja hearkkes Siipisulat dahje Dum&Brass, Garra beaškasiin Seli Seli ja vel mie, sie ja kitara dahjege Otto V. K-18. bileahtat 7€.

Lágideaddji: Kulttuuriyhdistys Valsa ry, Wiljami Alternative, Studio KuKa

ÁLGGAT BEAIVVI SÁVDNUMIIN!

Original Sokos Hotel Vaakuna (Koskikatu 4) | dmu 7 - 10 | 10€

Mii ligget iđitsávnni, boađe fárrui! Luoikkahat sihkaldaga ja basadanbiergasiid. Iđitbihtáge lea fállun 7 - 10, návddašit beassá 10€/hlö.

SHAKTAJOOGAN VIYAYAMA-RÁIDU

Arktikumin ranta | dmu 10 - 10:45

Čuoččat ráidu, Viyayama lea hárjehus, mii dahkko uoččat. Dán ráiddus rumaš lieggana, sáhtát maiddái bivastuvvat. Loahpasdahkat oanehis vuoigŋanhárjehusa. Váldde fárrosat jogamáhtá ja vuogas biktasiid.

Lágideaddji: Shaktajoogakoulu Rovaniemi

RIIKKAIDGASKASAŠ STUORRAMÁRKANAT

Rovakatu, kävelykatu ja Lordinaukio | dmu 10

Riikkaidgaskasaš Stuorramárkaniin ledje fárus 100 gávpealbmá ybadjel 30 riikkas. Fáddán Smáhkaid Máilbmi.

TAITAVA LAPPI -ŠATTURÁDJANMÁRKANAT

Lyseonpuiston lukio (Ruokasenkatu 18) | dmu 10 - 16

Vucdojuvvojit báikkálaš duojáriid barggut, borramušgálvvut ja šaddorádjanbuktagat. Fállun buđaldeapmi duodjebájis.

Lágideaddji: Taito Lappi ry

DORVEMUSIHKKA STAŠUVNNNAS GUOVSSAHASGUOVDDÁŽIS

Rautatieasema & Revontulikeskus | dmu 10 - 11 & 12:30 - 13:15

Dorvvet uojahuvvojit stašuvnnas dmu 10-11 ja Guovssahaguovddáža ovddas dmu 12.30

Lágideaddji: Roavvenjárgga VPK uojahanjoavku

DÁIDAGIID YO!YO!

Monde dmu 11:30 - 14:30 | guovddáš dmu 15 - 16 | MustaKissa dmu 20 - 21

Mondes Locking & Hiphop bargobádji, jođiheaddji Milla "Funky Teacher" Laakkonen guovddážis Hit the Rovaniemi Streets Niinku Kenttämaa, Everybody dance now!

Dáidagiid bussás RiNKi, VEETA, Open mic ja Dj Moody Allen

Lágideaddi: Katukulttuuriyhdistys Transcendent ry

MUOHTOMÁLEN

Taidekehystämö Hyvärinen (Jaakonkatu 5) | dmu 12 - 14

Govvarámmaid dahkki Hyvärinen buvddas Neea Pauri dahká muohtomálemiid mánáide ja mánnámilagiidda 8.9.18 dmu 12-14, dáhpáhus lea nuvttá iige gáibit ovddalgihtii almmuheami.

Lágideaddji: Taidekehystämö Hyvärinen

SATU MENEE SAUNAAN, MÁINNAS JA MUSIHKKABODDU

Vuodjanhálla Vesihiisi (Nuortenkatu 11) | dmu 12 & 14 | Vuodjanmáksu

(Satu menee saunaan) Satu (sámegillii máinnas) dáidagiid ija! Vuodjanhálla Vesihiisis joraduvvo ovttas Sávdne-Satuin mánáid suohtastallanbottus dmu 12 ja 14. Mánat gártet veahá veahkehit Satu, gii ráhkista vuodjama, muhto veaháš gal balada sávnnis. Boađe mielde roahkasmahttit Satu sávdnái, ja suohtastallat musihkain Vesihiisi vuodjanhállas!

Lágideaddji: Uimahalli Vesihiisi ja Roavvenjárgga Dáidagiid idja

PÖYKKÖLä MÁNÁIDSUOHTTASAT

Kotiseutumuseo (Pöykköläntie 4) | dmu 12 - 15

Árbevirolas stohkosat museo šiljus ja návehis. Ossodagain leat ee.njoarosteapmi, buđaldeapmi, hoahkanbottut!

Fállat sávtta, Buresboahttin!

Lágideaddji: Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston hanke Povipullon kultaa lapsiperheille, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry ja Monitaideyhdistys Piste.

MEAHCCEMÁIDNASAT JA GOVAT – MAID MEAHCCI MUNNJE MEARKKAŠA?

Servviid dállu, Čoahkkinlatnja Hanhi (Kansankatu 8) | dmu 12 - 16

Čohkket ođđa neahttasiidduid várás govaid ja muitalusaid meahcceluonddu mearkkašumis lappilaččaide. Oassálaste min bargobádjái ja buvtte fárrosat govaidat ja/dahje máidnasiiddát! Mánáide sárgungilvu mas meahcci lea fáddán!

Lágideaddji: Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri / Suoma Luonddusuodjalanlihtu Lappi beiire

UNNA STOBOŠ, STUORRA VÁIBMU

Gávpetorgga Ássiidstohpu (Pohjolankatu 4 - 6, toritaso) | dmu 12 - 16

Kauppatorin asukastupa (ássiidstobu) rabas uvssat & dáiddakafe. Fárus searvvusdáiddalaš fotogovva-musihkkaduodji ”Unna stohpu, stuorra váibmu” ja Pasi Tarvainen fotogovvačájáhus ”Unelma (Niehku)”.

Lágideaddji: Kauppatorin asukastupa

MII IMAŠ SEARVVUSLAŠ HUTKÁIVUOHTAKÄ? -DRAMABARGOBÁDJI

Wiljami (Urheilukatu 1) | dmu 12 - 15 & 15 - 17

Dutkanmátki hutkáivuođa searvvuslaš ollašuvvamii ovttas teáhterovdanbuktima bagadalli Aura Kontioin.

Aura bargobájis beasat hástalit iežat drama máilmmis ja suokkardit hutkáivuođa ovttas eará oassálastiiguin. Bargobádji dmu 12-15, man maŋŋá friija hálešteapmi hutkáivuođa birra dmu 15-17. Goappáge oassái beassá nuvttá sisa ja beasat oassálastit juobbái goabbái dahje goabbáige. Buresboahtin! Fárrui!:Rabas dutkalas miella, loažža biktasat maiguin sáhttá lihkadit, juhkamušboahtal & niesti jos háliidat

Lágideaddji: LYY Intelligentsia

RÁBAS UVSSAT ROAVVENJÁRGGA RUOVTTUGOVLLUMUSEAS

Kotiseutumuseo (Pöykköläntie 4) | dmu 12 - 18

Dovdda iežat árbbi, juoge iežat muistalusa.

Dáhpáhusa lea oassi Eurohpalaš kulturbirasbeivviinja ja dan oktavuođas ávvudat go Rovaniemen Totto ry lea válljejuvvon 2018 ruoktoguovlosearvin

Káffe ja káffeláibi 3 euro. Buresboahtin!

Lágideaddji: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

ROAVVENJÁRGGA GILIKULTTURBEAIVVIT!

Lehtopirtti (Lehtojärventie 99, Sinettä) | 10€ | dmu 12 - 20

Álbmotdánsa- ja musihkkacájáhus - Siepakat & KAJEA. Bilehtta 10e.

Lágideaddji: Lehtojärven kyläyhdistys ry ja Siepakat&KAJEA

VARJO GALLERIA DÁIDAGIID IDJA

Varjo Galleria (Rovakatu 40) | dmu 12 - 22

VARJO GALLERIAs lea Mirjami Kinnunen dáiddačájáhus. Dmu 17 ja 18 Lyseonpuiston lukion (logahaga) oahppit lohket divttaideaset. Árbevirolaš vuogi mielde fállun lea vegánalaš bihtát njálmmi guvlui oktan juhkamušaiguin hávskádis dilálašvuođas. Liekkus buresboahtin!

Lágideaddji: VARJO GALLERIA

PYJAMABILEET (IDJABIVTTASFEASTA) ROAVVENJÁRGGA TEÁHTERAS

Lappia-talo (Jorma Eton tie 8) | dmu 13 - 15 | Bileahtta 8€

Roavvenjárgga Teáhteras lea Sammakon satumainen elämä (Cubbo soaittáhatlaš eallin) –čájálmas ja idjabivttasfeasta 8.9. dmu 13 rájes.

Vuolgge festet viđajahkásaš Dáidagiid ija idjabiktasiiguin Roavvenjárgga Teáhterii lávvardaga 8. ak amánu. Prográmmas lea Cubbo soaittáhatlaš eallin -čájálmas loktalávddis ja vel piknik ja stoahkanboddu teáhterrestaurántas.

Dáhpáhus álgá dmu 13 čájáhusain, gos goliha ivdnás ivdnás golbma kvártta cubbuiguin ja skihpáriiguin. Čájálmas lea dego máinnastanboddu, ja máinnastanbottus duollet dálle neavttárat hálahit mánáid ja jerret sis ráđi gelddolaš báikkiin. Cokka vuohkkaseamos idjabiktasiid, váldde fárrui ráhkkáseamos nohkkanduhkorasa ja doala duhkorasa salas, dannego dat baladit go vuosttas háve lea teáhteras.

Bileahtat čájálmassii mákset 8 euro ja dáid fidne ujuhusas netticket.fi/Rovaniemen-teatteri. Piknik nisttiid sáhtát oastit báikki alde teáhterrestaurantas.

Lágideaddji: Roavvenjárgga teáhter

IMPROSARJAKUVAPAJA

Girjerádju, Aalto-sqle dqiddalatnja (Jorma Eton tie 6) | dmu 13 - 15

Buohkaide rabas ráidogovvabájis hutkáivuohta luoitiluvvo luovus iige sárgundáddu dásis leat mearkkašupmi. Johtilis improviseren dahká dusge ealljáris ráidogovvadahkki. Boađe ollen guovtti diimmu áigái dahje finit dušše jorggiheamen moatti strihpa boddii.

Lágideaddji: Jenni Mutenia & Emma Rask

DIVOHAT-BLUES

Auto-Huolto Sysmäläinen (Ahjotie 28) | dmu 13 - 16

Bluesia ja eará ruohtaslaš musihkka biiladivohaga šiljus, nuvttá sisa.

Čuojaheamen Roavvenjárgga blues-gitaran meaštárat Jari Kuru, Terho Keskitapio guossin Harri Raudaskoski. Lassin prográmmas Uke-Ukot, ukuleádját ja vuorbádeamit ja uorvvasgávpi. Café &Bar 21 vuodjá báikki ala Citroeniinnis, mas sáhttá oastit maid dal de njálmmeguvlui.

Lágideaddji: Auto-Huolto Sysmäläinen

DUHKORATTA – OPPA BEARRAŠA DÁIDDASTOHKANMEARKKAT

Loukku (Ounasvaarantie 18) | dmu 13 - 17

Oppa bearraša ja buotahkásaččaide heivvolašdáiddastoahkanmearkkat devdet Loukku ja šilju (Ounasvaarantie 18) Roavvenjárga–vahkku Dáidagiid ijas lávvardaga 8.9.2018 dmu 13.00-17.00. Mearkkat (rastit) doibmet non-stop dahje almmuhuvvon áilgináiggiid. Várre fárrui vuogas biktasiid, mat girdet duolvva. Eaktodáhtolaš materiálamáksu. Buresboahtin!

Lassedieđut: tiina@neiot.fi/0400372603

Lágideaddji: Rovalan Nuoret ry

STUDIOGALLERIA VILLA VINKKELI FÁLLÁ DÁIDDÁRIID "KESäKEITTOA"

Villa Vinkkeli (Vuopajantie 15) | dmu 13 - 18

Villa Vinkkeli lea galleria gosa guossit besset boahtit cuovvut eará dáiddáriid dáidaga ovdaneami!

Čájáhusa barggut leat vuovdemassii! Fárus ee. Asko Luosujärvi, Kaisa Siräna, Anu Pentik Risto Immonen, Čájáhus bistá 16.9.2018 rádjai. Beallječikŋabádjái ja skibirgovvii smávva máksu.

Lágideaddji: Villa Vinkkeli

OVDANBUKTIN ÁLTÁRFRESKO BIRRA

Roavvenjárgga girku (Yliopistonkatu 2) | dmu 15

Girku stuorra (allodat 14 m, govdodat vuollin 11 m) áltárfresko ollašuhtii professor Lennart Segerstråle jagi 1951. Duoji namma lea Elämän lähde, Eallima ája.

Lágideaddji: Roavvenjárgga searvegoddi

MÁNÁIDRIEMUT

Wingstonin duohkešillju (Kansankatu 17) | dmu 15 - 18

Mánáidriemuin leat mánáide ja nuoraide iešguđetlágan dáidda- ja lihkadanbáikkit, ee. glittermuohtovuoidan, njuikkodanbáiki, dánsaoahpahus, mánáiddisko.

Lágideaddji: Starline Cheer & Dance School, Roavvenjárgga Dáidagiid idja

DÁIDDAMUSEA BARGOBÁJIT JA DÁIDAGA LONUHANBÁIKI

Korundi, bargobádjesadji (Lapinkävijäntie 4) | dmu 15 - 18

15 - 16:30 Beallje iŋat bázahusmateriálain: Bealje iŋaid duddjon bázahusmateriálain. Nuvttá bargobádji jurdagiin nuppi ruska lea nuppi beallje ikŋa.

15 - 18 Mánáid buđaldanbádji: Buđaldanbájis beasat guovzat alccesat boazomáskka nugo davvin lávejit. Dán bargobájis mánát ja mánámielagat besset ieža duddjot alcceseaset máskka álggus gitta loahpa rádjai, bargui gullá čiŋaheapmi, sárgun, laminastin ja bátti gidden. Barggus ovttastuvvet Lappi ámmátallaskuvlla logo, davviguovlu ja vel vejolašvuohta oažžut áigái iežas lágan loahppaboađus. Boaze luoitit luovus iežat dáiddalaš návccaid!

15 - 18 Dáidaga lonuhanbáiki

16:30 - 18 Lunddolaš iežasgovva: Boađe min dáiddabádjái hábmet iežatgova. Dušše luondu lea rádján, nuppiid sániiguin materiálan leat eadni eatnama sivdnidan čábbodagat ja ropmivuođat. Čájet máilbmái iežat čábbodaga!

COLOR YOUR ROVANIEMI

Arctic Design Shop (Valtakatu 24) | dmu 15 - 20

HioP lágida ovttasbarggus Arctic Design Shopiin Color your Rovaniemi-dáhpáhusa, mas gávpotlaččat besset ivdnet jiehtanassturrosaš Rovaniemi-postera. Seammás beassá oahpásmuvvat davvi design máhtolašvuhtii Arctic Design Shopin viiddis válljenvejolašvuođaide. Dáhpáhus lea oassi HioP Rovaniemi Clothing joavkoruhtadankampánjja.

Postera Rovaniemi-kuosi lea Karoliina Erkinjuntti plánen, ja sáhttá oaidnit roavvenjárgalaččaide ráhkis eananmearkkaid. Poster vuvdojuvvo uorvvasgávppis maŋŋá ja dienas skenkejuvvo buorredagolašvuhtii.

Lágideaddji: HioP & Arctic Design Shop

RABAS UVSSAT LAPIN PANIMOS

Lapin Panimo (Teollisuustie 14) | dmu 15 - 21

Beasat oaidnit, vásihit ja haksit mo duojáriid vuolla šaddá. Vuola bidjan lea sierra fiinna dáiddasuorgi!

Roavvenjárgga smávvabijahagas vuolat, main eai leat lasse- ja seailluhanávdnasat, besset giksat ráfis 5 - 7 vahkku, eaige dat sillejuvvo ovdan lihtiide leaikuma. Geasuheaddji máldá ja hupmila hádja, ja máldáin geavvi vuolaid ruovgasa ja suođđama gánneha ieš boahtit vásihit. Bijahaga bargit muitalit vuola ráhkadeami birra álggus loahpa rádjai. Buvda lea rabas rabas uvssaid áigge, nu ahte ruoktot sáhttá doalvut sorttaid smáhkedallama várás.

Lágideaddji: Lapin Panimo

DÁIDAGIID IDJA TAIDEMUSEOSSA

Korundi (Lapinkävijäntie 4) | dmu 15 - 22

14 - 15: Geahččiid láidehus čájáhusaide

Dáiddamusea vuollesáles (A1) olles vahkkoloahpa tatuastit Error ja Tatuata -fitnodaga Jarno Kantanen ja Antti Kuurne tatuastiba árbevirolaš ja maiddái ođđaáigásaš vugiiguin walk-in prinsihpain. Ovdan lea maiddái Pasi Hartikainen He-Man and the Masters of the Universe –čoakkáldat dáiddamusea vitriidnafeaskáris, ja maiddái Kaisa Väyrynen ja Janne Erkkilä pop-up čájáhusat.

Bargobájis dmu 15 - 18 golbma bargobáji ja dáidaga lonuhanbáiki. Dárkilut govvideamit ja áigetávvalat prográmmas Dáiddamusea bargobájit ja dáidaga lonunhanbáiki

Badjesáles (Y5) Shaktajooga dmu 17 - 18:15, badjel 10-jahkásaččaide. Fárrui jogamáhtá ja liidni! Lassin prográmmas Shaktajogan dássedeattu addi tri-dosha-diibmu

Badjesqles (Y1) dmu 19.30 rájes Seppo "Rintsu" Rintamäki performatiivalaš tivoliteáhterduodji "KUORI (GARRA)", mas váldorollasjossa guhká bargan dánsateáhterpionera Outi Kallas. Eará čehpiid mielde oaidnit rollain multidáiddárvuođa manifestašuvdna Pekka Kumpulainen. ”Rintsu” hábme maiddái kámmármusihkkaiorkester hárjánan ámmátlaččaid ammattilaiset, Pekka Niskanen, Linda Suolahti, Heli Haapala ja Lauri Angervo, iežas mielamiel hápmái. Bistá sulaid 20 minuhta.

Yläsalissa (Y1) prográmma ovdána "Rintsun" maŋŋá, go Kallo Collective buktá Dáidagiid idjii guokte sirkusestrada “vuorrasa”. Helga ja Olga leaba vánddardan máilmmis ja oaidnán measta buot, muhto dán háve soai vásiheaba Roavvenjárgga dáiddamusea vugiin, mii ii leat ovdal oidnojuvvon. Sudno ovdanbuktimat liggejit váimmu ja earáge báikkiid humoristalašvuođain. Boddu lea earenoamáš ja rupmaša áhpámahtti. Bistá lulaid 20 minuhta.

Nuvttá sisa dmu 15 - 22!

Lágideaddji: Roavvenjárgga dáiddamusea & Samuli Kontio

RAP-EAHKET MONDES

Monde (Pohjolankatu 6) | dmu 16 - 22 | Ahkerádjá 15 - 29

Rap-lyrihkkabargobádji dmu 16-19, jođiheaddji Stepa. Ahkerádjá 15-29. Eahkeda dáhpáhusat dmu 20-22. Kake Karisson, Stepa.

Lágideaddji: Roavvenjárgga gávpoga nuoraidbálvalusat

BÁIKKÁLAŠ JA ÁIGEGUOVDILIS NUORRA DIKTAČÁLLIT

Varjo Galleria, (Rovakatu 40) | dmu 17 & 18

Lyseonpuisto logahaga oahppit lohket áigeguovdilis divttaideaset Varjo Gallerias (Rovakatu 40) dmu 17.00 ja 18.00 Dáidagiid ijas. Nuvttá sisa iige ahkerádjá. Buresboahtin gullat!

Lágideaddji: Lyseonpuiston lukio ja Lapin äidinkielen opettajat ry

SHAKTAJOGAN DÁSSEDEATTU ADDI TRI-DOSHA-DIIBMU

Korundi, sále Y5 (Lapinkävijäntie 4) | dmu 17 - 18:15

Shaktajogan dássedeattu addi tri dosha- diibmu bidjá du nearva- ja eará systema dássededdui. Dárbbašat loažža biktasiid, jogamáhtá ja liinnu fárrui. Ama boađát áiggil!

Lágideaddji: Shaktajoogakoulu Rovaniemi

ALLAJOCCASKUOVVADÁNSUN GUOVSSAHASDÁNSUNBÁIKKIS

Revontulitanssijoiden sali (Ounasvaarantie 15) | dmu 17 - 18:30

1,5 diimmu sensuella high heels (alla jozzagat) -dánsun sihke hárjánan dánsuide ja maiddái álggahalliide! Diimmus oahpahallojit allajoccaskuovaiguin dánsuma vuođđoáššit ja hutkojuvvo koreografia lotka ja buriin dovdduin. Oahpaheaddjin Viivi Ågren. Váldde fárrui dánsumii dohkálaš allajoccaskuovaid ja boađe dánsut iešguđetlágan távttaid mielde r'n'b:sja soulas poppii!

Lágideaddji: Revontulitanssijat ry

PISTE-KOLLEKTIIVVA RABAS UVSSAT

Taidetila Sipola 11 (Sipolantie 11) | dmu 17 - 19

Piste Kollektiiiva rahpá dáiddabáikkis Sipola 11 uvssaid ja ak abaji lá 8.9! Dieđus ee. Ready-made disco, musihkka, taiteita ja biggoheapmi álkis vuogi mielde Mäntyvaaras. Máksá 0 e. Dmu 17.00-19.00. Čujuhus Sipolantie 11, dušše kvártta sihkkelastinmátki ruovdemáđiistašuvnnas. Burenboahtin oahpásmuvvat! Prográmma boahtá siidui pistery.org go dáhpáhusa lahkona.

Lágideaddji: Piste kollektiivi

ILMUTELTTA - DÁLKKÁDATRIEVDAN, ČÁJET NUPPÁSTUSA!

Wiljamin ovddas (Urheilukatu 1) | dmu 17 - 20

Dqn tealttás juokehaččas lea vejolašvuohta baktit ovdan dovdduidis ja jurdagiiddis dálkkádatrievdamis iežas láhkai suovvavaš birrasis - vaikke lavllu; juohkehačča dovdovásihus lea seammá divrras ja vuoigadahtton.

Lágideaddji: Maija Raikamo

PALSA – GOVKE BEARE UVSSA JA GUČČA

Wiljami (Urheilukatu 1) | dmu 18 - 19 | 5€ | K-15

”Ale gátte, ahte leat buoret dahje viisásut go mii dahje ahte don dohkket masa nu.”

Monologačájálmas gihttellaš govvadáiddár Kalervo Palsa birra, gean hárrái leat iešguđetlágan oaivilat. Palsa govas seahkanit govvanjuohtan, ráhkisvuohta, jugešvuohta, galmmasvuohta ja gihttellaččaid ovdagáttut jeakki ivnniiguin.

Čájálmasa lea čállán ja bagadan Päivi Kolmonen. Palsa rollas lea Eino Hantula.

Lágideaddjit: Eino Hantula ja Päivi Kolmonen

SÁTNÁDÁIDDA BEATIIN JA DAN HAGA

Napa Galleria (Kairatie 3) | dmu 18 - 19

Divttat & ritmmat, riimmat ja open mic. Diktárat ja ráppejeaddjit ee.. Tiina Qvist, Lauri "Ultsu" Uutela, Jouni Heinikoski, Kati Kanto, Janne Honkasilta, Lauri Mikkonen ja Marko Pihavainio.

Lágideaddjit:Tiina Qvist, Lauri Uutela & Samuli Kontio

DONKKIS BIG NIGHT

Ounasrinteen kappeli (Saaruantie 3) | dmu 18 - 20 | vuolleskuvlalaččaide

Prográmmas earet eará ee. doaibma uoggát, lávlun, musihkka, borramuš, rohkadallan ja ovttastallan. Jos háliidat, de sáhtát buktit smávva herskuid buktinbeavdái.

Lágideaddji: Roavvenjárgga searvegoddi

GULDAL GOARA!

Birra gávpoga | dmu 18 - 22

Jo máŋggain Suoma gávpogiin goaraid juhkanbáikkiid gallestallan lea šaddan fásta oassin Dáidagiid ija prográmmas. Gávpogiin dáhpáhusa namman lea mii ain gosge, muhto idea lea seammá: goarramusihkka buktojuvvo dohko, gos olbmot muđuige lihkadit. Ii dárbbaš vuolgit gosage goarrakonsertii, muhto sáhtát gullat sin lávluma gávpogis finadeami oktavuođas. Nuppe dáfus goarramusihka deivet gullat siige, geat eai leat goarralávluma goassege gullan. Vásáhus sáhttá leat áibbas ođas. Olmmoš sáhttá gártat gullat osiid máŋggage goaras ja ná gávdnat iežas jiellatgoara dán dáhpáhusa oktavuođas.

Dutkamušaid mielde goarralávlun buorida lávluid veadjima. Goarralávlun geahpeda streassa, buktá lihkostuvvama dovddu ja guhkida vurdojuvvon ealliáiggi. Dáidagiid ijas lávluma lassin lávlut muitalit makkár astoáigge buđaldus goarralávlun lea, maid dat gáibida olbmos ja mo goarralávlumii beassá fárrui. Goarradoaimmaide searvamis ii leat mihkkege, mas galggašii ballat. Iešguđetlágan goaraid gaskkas gávdno sihkkarit juohkehažžii heivvolaš joavku. Roavvenjárgga Dáidagiid ijas sáhtá gulli gávdnat vejolašvuođa geahččalit goarralávluma iešge. Ja fargga leat ieš goarralávlun?

Lágideaddji: Sulasolin Lapin piiri

SCAVENGER HUNT

Vuolgga girjerájus (Jorma Eton tie 6) | dmu 18 - 24

Scavenger Hunt lea fas dáppe! Scavenger hunt lea leaikkalaš gilvu, mas joavkkut barget Roavvenjárgga guovddážis iešguđetlágan máŋggabealat bargobihtáid ee. Dáidagiid ija dáhpáhusain. Scavenger Huntii oassálastin lea nuvttá ja dat ii váldde eret vejolašvuođa oassálastit Dáidagiid ija eará dáhpáhusaide. Ulbmilin lea dahkat unna jovkkoža (s. 2 - 6 oassálasti/joavku) ja suohtastallat ovttas ja oahpásmuvvat Roavvenjárgga dáiddaeallimii, gávpotgovvii ja kultuvrii.

Oassálastimis dieđihuvvo vuolgima oktavuođas girjerájus, muhto jos it omd badjálas dáhpáhusa geažil geargga dalán fárrui, de sáhtát dieđihit e-poastta bokte ujuhussii: jwathen@ulapland.fi ja dien láhkai oaččut rávvagiid.

Scavenger Hunt volgáa Roavvenjárgga váldogirjeráju olgouvssa luhtte (Jorma Eton tie 6, Hallituskadun bealde) dmu 18. Scavenger Hunt doallá sisttis máŋggaid smávva (álkis) bargguid, mat rehkenastojit loahpas uokkisin. Joavku dokumentastá barggu omd. govvan dahje videon. Joavku mii oažžu eanemus uoggáid vuoitá. Čuoggáid rehkenastin álgá dmu 22:30 ja vuoiti almmuhuvvo rehkenastima maŋŋá ovdal gaskaija.

Lágideaddjin: Lapin yliopiston Dáidagiid dieđagotti studeanttat oahppit

MÁTKKIS GOS NU DAVVIN

Villa Vinkkeli (Vuopajantie 15) | 2€/5€ | dmu 19 & 20:30

Kaisa Siréna luonddugovat Čohkkagáissáin Roavvenjárgga dáidagiid ijas lávvardaga 8.9.2018, sisamáksu 5€, mánáin 2€

Ovddalgihtii dieđiheapmi: kuva@kaisasiren.fi dahje tel 0407769706 lauantaina 9.8.2018 dmu 18 mennessä

Lágideaddji: Kaisa Sirén

UNNA EAHKETČUOJAHEAMÁŠ

Korundi (Lapinkävijäntie 4) | dmu 19 - 20

Lapin musiikkiopisto oahpaheaddjit ja Näppärikurssa bagadallit uojahit Mozarta bihtá Eine kleine Nachtmusik ja eará kámmármusihka ja maiddái suopmelaš álbmotmusihka.

Lágideaddji: Lapin musiikkiopisto

LAPPI DUHKKÁTEÁHTERSEARVI

Wiljamin lahkosis (Urheilukatu 1) | dmu 19 - 21

Lappi duhkkáteáhtersearvi geahččá boahtteáigái suoivaniid vehkiin

Lágideaddji: Lapin nukketeatteriyhdistys

TAITEIDEN KISSA

MustaKissa Kuppila (Kansankatu 2) | dmu 19 - 22:30

MustaKissa Kuppilas máŋgga lágan dáidda fárus ee. Anniina Poikela, Petronella Skyn, Trancendentin rytmiryhmä: DJ Moody Allen, Mikko Laitinen, Party Rock Govvet ii oaččo, muhro giđaid speažžun sávahahtti.

IJASTALLAT OLGUN!

Santasport (Hiihtomajantie 6) | dmu 20 | 5€

Oađđit ijs olgun Seikkailupuisto Huimas!

Oassálastte minguin Oađe Ija Olgun –dáhpáhussii lá 8.9. ja boađe tealttástallat Seikkailupuisto Huimai!

Lágideaddji: Santasport

EXHIBITION STREET

Rovakatu čájáhuslásat | dmu 20 - 20:30

Exhibition Street suokkarda dáidaga gaskavuođa gávpotkultuvrii ja gávpoga ássiide. Mo min ruoktogávpot árgabeaivválaš gáhtta nuppástuvvá čájáhussan? Exhibition Street nuppástuhttá Rovakatu čájáhuslásaid dánssa ja lihkadusa lávdin. Nuvttá sisa!

Lágideaddji: Rovaniemen Tanssi ry, Rovakatu

PERFORMANSSI+

Wiljami (Urheilukatu 1) | dmu 21 - 21:30

Wiljami ráhpaid alde ja das lahka dáhpáhuvvá performánsa, mii ovttasta hutkáivuođain jiena, lihkadusa ja uovgga. Geahččalat, hástit iežamet ja háhpohallat mánu almmis ja ovdal buot eará dahkat dáidaga. Lámppáid uovggas áiccuideametguin vásihat veiggodeami ja geahččalat gávdnat rupmašeamet rytmma.

Lágideaddji: Lapin ylioppilasteatteri

KUURANVALKEAT DOLLADÁIDDAČÁJÁHUS

Kansalaistori (Kaupungintalon ja kirjaston välinen aukea) | dmu 21:30

Roavvenjárgga vildoniid dolladáiddajoavku čájeha. Dieđus lea hui váikkuheaddji dánsačájáhus, nuvttá sisa!

Lágideaddji: Kuuranvalkeat -dolladáiddajoavku

BAIKA YOUTUBE-VIDEOT

Kauppayhtiö (Valtakatu 24) | dmu 21 - 22

Goalmmát geardi duođa dadjá! Lea áigi oahkkanit álbmogassii geahččat internehta stuorámus ipmažiid dahje juo dušše fal geahččat nu fuones go maiddái hearvás ja dovdduid bohciidahtti Youtube-videoid. Dát hui bivnnuhis spektahkellágan baikageah adeapmi lágiduvvo dán jagi Dáidagiid ijas juo goalmmát háve maŋŋálagaid – orru leamen nu, ahte leat gal nohkamin.

Videoid sáhttá evttohit e-ujuhussii: rovaniementaiteidenyo@gmail.com

Lágideaddji: Roavvenjárgga Dáidagiid idja

EALLIGOVAID BIRRA!

Kulttuuriprojisointi Kanava (Lordinaukio) | dmu 21 - 22

Čájáhus kulturprojiseren Kanavas

Roavvenjárgga govadáiddaskuvlla ealli govva Sampokeskus seaidnái projiserejuvvon, nuvttá sisa!

Lágideaddji: Roavvenjárgga govadáiddaskuvla

GÁFAT GEAMÁDAT! –SEVDNJES FEARÁNAT

Santasport (Hiihtomajantie 6) | dmu 21 - 24 | 10€/25€/p>

Vásit Fearánastinrođu Huima bálgáid ak aseavdnjadis! Sevdnjes fearánastimis válddát háldosat gállolámppá čuovggas!

Lágideaddji: Santasport

DANCEOKE

Kauppayhtiö (Valtakatu 24) | dmu 22 - 23

Dánsakaraoke

Lágideaddji: Roavenjárgga Dáidagiid idja

C U L T -JATKOKLUBI

Grande (Sampokeskus, Rovakatu 28) | dmu 22 - 04 | Oviraha | K-18

Eahkeda musihka válljejit Roavvenjárgga kultureallimis váikkuheaddji olbmot. Sullii diibmobeali guhkkosaš osiid uojahit ee. Roavvenjárgga Dáidagiid ija vásttolaš buvttadeaddji Rida Haapala / Korkkiksen gängstadädi Jarmo Dogg – Sus gullat suomagielat gangstermusihka ja proge báidnin reggae / Cult-klubien resideanta Dj Bobon (Fin) oassi doallá sisttis dánsahálladávvira, träppa ja räppa / Dáiddár Janne Erkkilä čuojaha várra psyke ja proge / Tuore Rollo Ug hahmo evaevaeva! Čuojaha ee. liquid junkka ja balkana mašenmusa. Dj Hasse Loikka uojaha suopmelaš elektronalaš musihka. + + + ylläri DJ / Spraymáladáiddár Tero Kivelä Pop-Up -čájáhus. Dáidagiid máŋggamáhtti Joni Ylipaavalniemi maále Grandei báikki imagoi vuohkkasit šuvggiheaddji dáiddaduoji.

Lágideaddji: C U L T

SUOHPANTERROR: KOLONIALISMA 2018

Birra gávpoga

Sámi dáiddáriid dáiddakollektiivva bealiváldi propagandapoastakoarttat gávdnojit birra gávpoga

DÁIDAGIID IDJA

Roavvenjárgga Dáidagiid idja ollašuhttojuvvo viđat háve ovttas Roavvenjárgga gávpogiin ja báikkálaš kultur- ja dáiddadoaibmiiguin Roavvenjárga vahku lávvardaga 8.9.2018. Gávpot dievvá áiccuid njávkkadeaddji ovdanbuktimiiguin, bargobájiin, rabas uvssain, čájáhusain ja máŋggalágan vuorddekeahtes áššiin.

Viiddis ja ivdnás prográmma duođašta man ealás ja vuoimmálaš min unna gávpogaš dáppe davvin lea.

Dáidagiid idja lea dovddus, go dákkár kulturdáhpáhus lea lágiduvvon birra Suoma juo fargga golbmalogi jagi áigge. Dáhpáhusa dárkkuhus lea eaktodáhtolašbarggu vuoiŋŋas buktit ivdnás kultuvrra ovdan ovtta beaivvi áigge. Stuorámus oassi dáhpáhusain ja ovdanbuktimiin leat nuvttá.

Boađe vásihit dan go Roavvenjárga nuppástuhttá oppa gávpoga oktasaš olbmuid, dáidaga ja kultuvrra beaivelatnjan!

BUVTTADEADDJIT

RIDA HAAPALA

VÁSTTOLAŠ BUVTTADEADDJI

040-4045629
rida.haapala@gmail.com

ROOSA NEVALA

ROAVVENJARGGA GÁVPPOGA KULTTURBUVTTADEADDJI JA ROAVVENJÁRGA-VAHKKU KORDINÁHTOR

040-8415186
roosa.nevala@rovaniemi.fi

JENNY AMMONDT

BUVTTADEADDJI, SPONSORAT, NEAHTTASIIDDUT

040-7677042
jammondt@gmail.com

SIIRI HIRSIAHO

BUVTTADEADDJI, SOME

041-5504671
siirihirsiaho@gmail.com

MIKKO ROININEN

GRÁFALAŠ PLÁNEN

040-8339309
mikko.roininen.94@gmail.com

HENRIIKKA HIETANIEMI

BUVTTADEADDJI


041 5467101
henriikka.hietaniemi@gmail.com

VILMA ROMSI

BUVTTADEADDJI, SOME

044-0301598
romsivilma@gmail.com

JULIA KERKELÄ

BUVTTADEADDJI

040-1306994
juliakerkela@gmail.com

SILVIA JURVANSUU

BUVTTADEADDJI

040-7574177
silvia@jurvansuu.com

BUVTTADEADDJIT

RIDA HAAPALA

VÁSTTOLAŠ BUVTTADEADDJI

040-4045629

rida.haapala@gmail.com

ROOSA NEVALA

ROAVVENJARGGA GÁVPPOGA KULTTURBUVTTADEADDJI JA ROAVVENJÁRGA-VAHKKU KORDINÁHTOR

040-8415186

roosa.nevala@rovaniemi.fi

JENNY AMMONDT

BUVTTADEADDJI, SPONSORAT, NEAHTTASIIDDUT

040-7677042

jammondt@gmail.com

SIIRI HIRSIAHO

BUVTTADEADDJI, SOME

041-5504671

siirihirsiaho@gmail.com

MIKKO ROININEN

GRÁFALAŠ PLÁNEN

040-8339309

mikko.roininen.94@gmail.com

HENRIIKKA HIETANIEMI

BUVTTADEADDJI

041-5467101

henriikka.hietaniemi@gmail.com

VILMA ROMSI

BUVTTADEADDJI, SOME

044-0301598

romsivilma@gmail.com

JULIA KERKELÄ

BUVTTADEADDJI

040-1306994

juliakerkela@gmail.com

SILVIA JURVANSUU

BUVTTADEADDJI

040-7574177

silvia@jurvansuu.com